Search form

Luk ma Peba 19:4

4Sɨ ton b'ɨkonj naska wa Yesund nya owamam, ɨ ket yɨpa sikomo pig wul ɨjonj, nokɨm da ɨdenat ton Tin b'obogɨl yɨr ong ra Ton topanjis onggɨt nyawɨnd.