Search form

Luk ma Peba 19:40

40Ɨ Yesu ket ten mɨra amninonj da, “Kon wen tamninyɨn da ra onggɨtyam rɨga mumakesa taukanj dor, gɨmopim ket b'okta arara taenanj dor.”