Search form

Luk ma Peba 19:42

42odede yɨt kɨma da, “Rako maka yu onggɨtyam bibɨrɨnd wumɨr aet da, ‘Onggɨt gasate ngɨmbla nitiyau.’ Ajɨ yu onggɨtyam gasa re moina yɨrɨnd egiti e yɨbɨm.