Search form

Luk ma Peba 19:43

43Ɨta jɨ yɨpa wɨn ik dem. Moina geja rɨgap ɨta men metwatɨnsi dem dɨde gou kɨpol ke ukoi kara orangi dem moina taun kara bau ke, ɨ dɨde men ɨnyɨny wa motɨnyi dem, ngɨrpu komkesa gatab ke geja rɨgap men mutwopɨnsi dem.