Search form

Luk ma Peba 19:44

44Ɨ kwa moina geja rɨgap men dɨde mor wɨngɨrɨnd komkesa rɨgawar gou wa taskandenanj dem. Sɨ ton moina taunɨnd makwa ɨta ngai yɨpa orangi motɨr ɨrari dem goujog motɨr kumbɨnd, ajɨ komkesa ra eomneni e ɨbɨm dem. Mop nokɨp man maka yongwasɨt onggɨtyam wɨn ɨte re yu God men yɨrkokar okawam motup.”