Search form

Luk ma Peba 19:45

Yɨnamet Kɨl kesa Omnam

(Mat 21:12-17; Mak 11:15-19; Yoan 2:13-22)

45Ɨ re Yesu yɨnamet kara bora wa b'ɨgaronj, Ton kea ket eaukeninonj b'asoga rɨga yepiya re asogenento sɨ b'angga dɨde rɨga yepiya re yɨnamet teks wulkɨp sensi amnenento yɨr opmitenapu aband.