Search form

Luk ma Peba 19:46

46Ɨ ten amninonj da,

“God ma yɨna peband ɨja emb jɨ yɨnamet gatab ɨrɨki yɨbɨm da,

‘Koina met tainy ra yɨr opmitenapu met e.’

Ajɨ wɨnpim ɨtemb yɨnamet wɨp yomnɨkya da raskol waina wɨmenapu met e.”