Search form

Luk ma Peba 19:47

47Ɨ Yesu ket ita bibɨrɨnd rɨga auyaeneninonj yɨnametɨnd. Ajɨ yɨna mopyam sɨ rɨgap dɨde Ju rɨga waina gog ouyaena rɨgap ɨ dɨde Ju rɨga waina mopyam rɨgap nya oraka eyento Yesund ongandam.