Search form

Luk ma Peba 19:48

48Ajɨ ton makwa nya yodaro rɨdede wɨp e Tin onganji, mop nokɨp komkesa rɨga re Tina yɨt b'obogɨl utkunda mana b'ausɨka wuwenonj Ti pɨlwa.