Search form

Luk ma Peba 19:5

5Ɨ re Yesu onggɨt pɨpmetɨnd awonj, Ton ti pɨlwa yɨr b'ɨskonj, ɨ ket tin yomnonj da, “Jakayo! Wanakana gou wa inke! Mop nokɨp yu dor Kon b'ogla nɨtɨbnyɨn moina metɨnd.”