Search form

Luk ma Peba 19:7

7Ɨ komkesa rɨga yepiya re Yesund yɨr yongo tina met wa b'ɨgarand, ton ket yɨt b'ebongnento odede da, “Ton kea obayɨm b'ɨgarɨk negɨr mɨleyam rɨgamna met wa.”