Search form

Luk ma Peba 19:8

8Ajɨ Jakayo ket onyitonj dɨde ket Yonggyamɨnd yomnonj da, “Yɨr de, Yonggyam! Kon takalenjinyɨn komkesa koina gasa ɨ tab tagoninyɨn gasa kesa rɨga wa. Ɨ rada ke kon ya pɨlke nanggamog gasa na akasinond nenegɨr nya ke, kon opima ket powapyam mɨra towa tetendenawainyɨn koina okati gasa rɨrɨrɨnd.”