Search form

Luk ma Peba 19:9

9Sɨ Yesu ket tin yomnonj da, “Yu bibɨrɨnd, God ma yɨrkokar okawa mɨle kea onggɨt metɨnd pɨta ainy, mop nokɨp onggɨtyam rɨga toda re yɨpa Abraamɨmna b'ɨga e.