Search form

Luk ma Peba 2

Yesumna Ukenda Yɨt

(Mat 1:18-25)

1Ɨ onggɨt wɨnɨnd, Roma mopyam king Kaisa nyɨ da Augusto, kea b'ingawa yɨt yoramitonj Roma kantri rɨga komkesa nyɨ b'aramkam gabmani peba wa. 2Sɨ re onggɨtyam naskajog nyɨ b'aramka wɨn awonj, Kwireniyot Roma gabmani mopyam yebɨm Siriya eriya wɨngɨrɨnd. 3Ɨ komkesa rɨga ɨtendento towainajog ukendipu taun wa nyɨ b'aramkam. 4Ɨ Yosep toda yiwatonj Najaret taun ke Galili eriya wɨngɨrɨnd de Dawidɨmna taun wa nyɨ yogenayo da Betleem Yuda eriya wɨngɨrɨnd, mop nokɨp ton re yɨpa Dawidɨmna b'usmureni b'ɨga na. 5Ɨ Yosep yikonj Betleem taun wa re Mariya kɨma na yana kɨma re ton tɨrɨr yomnonj molkongga awowɨm. Ajɨ Mariya re kom kɨma na momta B'ɨga ukendam. 6Ɨ re ton dea de Betleem wa ebnonda, ti ket wɨn wokatawonj B'ɨga ukendam. 7Sɨ ton ket ti naskajog leo B'ɨga pɨta yomnonj, ɨ B'ɨga kukum yomnɨkonj kobɨrgɨm ke, ngɨrpu yoramitonj b'angga ongenapu wul iyoki bora wa. Mop nokɨp komkesa obai met re yɨndangɨr na wekenonj, sɨ towa maike ket pɨpmet awonj wɨmenam.

Mamoi Yɨr Ɨpka Rɨga dɨde Aneru

8Ɨ onggɨtyam taun bau ke yap nata nɨnda mamoi yɨr ɨpka rɨga wungawungapu pɨpmetɨnd wekenonj. Ɨ yɨpa sɨwɨnyɨnd ton towaina mamoi yɨrgong omnɨka eyento. 9Ɨ onggɨt sɨwɨnyɨnd Yonggyamɨmna aneru pɨtapɨta awonj towa wɨpɨnd, ɨ ket Yonggyamɨmna b'ogɨl ɨnyomarenat ten anyowainonj. Sɨ ton ma sobijog moga na aukɨto. 10Ajɨ anerut ket ten amninonj da, “Goro moga tainam! Mop nokɨp kon ukoijog sam kɨma God ma b'ogɨl yɨrkokar bage yɨt e pɨtapɨta omnyɨn wa pɨlwa rɨnte ra dem komkesa rɨga wa tainy. 11Sɨ yu ke wanɨm yɨrkokar okawayam pɨta ainy Dawidɨmna taunɨnd. Ton re Kerisote yete re Yonggyam. 12Ɨ ɨja emb jɨ wɨn ɨmɨnjogɨm ɨmjasya koina yɨt. Ra wɨn wuyɨt, wɨn ɨta odarya yɨpa b'ɨga kobɨrgɨm ke kukum omnɨki dɨde oramiti b'angga ongenapu wul iyoki borand.” 13Ɨ yɨr kesa borand pumb tungg ke ukoi geja aneru bobo yɨpand aukɨto onggɨtyam yɨpa aneru kɨma dɨde Godɨnd yesoureno ɨ dɨde endento da,

14“B'ogɨl ɨnyomarena Godɨm pɨlwa pumb tunggɨnd,

dɨde God kea ngɨmbla yoramis gowɨnd rɨga wa pɨlwa yena re God sam kɨma singi eyeniny!”

15Ɨ re anerup ten erarkɨto ɨ ɨtekto de pumb tungg wa, mamoi yɨr ɨpka rɨgap towalenggyam towalenggyam aena wuwenonj da, “Sɨ b'ogɨl e, mabe wuyɨn Betleem taun wa, ɨ yɨr ongongɨm yapu onggɨtyam auki gasa rɨna re Yonggyam men wumɨr nomniny.” 16Sɨ ton ket mukupmukup wuwonj dɨde adarto Mariya ɨ Yosep ɨ dɨde b'ɨga sobijog oramiti b'angga ongenapu wul iyoki borand. 17Ɨ re ton b'ɨga sobijog yɨr yongo, seg ket ton kea rɨga wumɨr amnento onggɨtyam yɨtkak gatab rɨna re aneru towa usekainonj onggɨt b'ɨga gatab. 18Ɨ re rɨgap utkundento mamoi yɨr ɨpka rɨgaina opureni yɨtkak, ton komkesa rɨga kea kɨd kesa aena wuwenonj towaina opureni yɨt gatab. 19Ajɨ Mariya re kea komkesa onggɨtyam yɨtkak angapinonj ɨpɨndena kɨma tina gar wa. 20Ɨ mamoi yɨr ɨpka rɨgap Godɨnd b'ogɨl ɨnyomarena yokaeno dɨde esourena yiyeno onggɨtyam komkesa mɨle gatab rɨna re ton utkundento dɨde yɨr angto odede yɨpa wɨp rɨja na re anerut towa usekainonj. Ɨ ton ket odede esourena kɨma ɨtekto.

Yesu God ma Obagendi Tɨrɨr Omni Mal Wugɨm Ɨpka Mɨle Yokatonj

21Ɨ re b'ɨga eitɨm (8) bibɨr awonj ukendi kak ke, Ton kea God ma obagendi tɨrɨr omni mal wugɨm ɨpka mɨle yokatonj. Ɨ ket Tin nyɨ yoeko da Yesu, ɨtemb nyɨ ɨnta ɨt re rɨja na re aneru Mariyand wingawonj Tin nyɨ oekam, re ton maka Tin komɨnd yowamonj.

22Ɨ Mariya ake Yosep towaina ɨseka mɨle omnɨkam bibɨr awonj rɨna re Mosemna gog yɨtɨt Ju rɨga engaeninonj b'ɨga ukendi kak ke omnɨkam. Sɨ ton Yesund yiyonda Yerusalem wa Yonggyamɨm okawam. 23Mop nokɨp ton singi na Yonggyamɨmna gog yɨt rɨrɨrɨnd omnɨkam ɨt re ɨrɨki yɨbɨm da, “God b'ingawa yɨt yoramitonj da wɨn komkesa naskajog ukki leo b'ɨga nyɨ taekindam dem da ton re Yonggyamɨm yɨna omni im.” 24Ɨ kwa ton singi awonda Godɨm pɨlwa sɨ gasa okawam Yonggyamɨmna opureni gog yɨt rɨrɨrɨnd ɨt re da nɨmog gimai o nɨmog sisɨlyam kimɨk.

Simeonɨmna Esourena Ger

25Ɨ onggɨt wɨnɨnd yɨpa rɨga yɨbnonj Yerusalem taunɨnd nyɨ da Simeon. Ton re negɨr kesa dɨmdɨmjog rɨga na dɨde Godɨnd moga kɨma ewangaya rɨga na. Sɨ ton yɨr yungaukenenonj re Keriso na yet ra Israel rɨga wa yɨrkokar takainy dem. Ɨ Yɨnayɨna Wɨngawɨnga kea ton kɨma yɨbnenenonj. 26Ɨ Yɨnayɨna Wɨngawɨngat ket nonony yɨt pɨtapɨta yomnenainonj da, “Man ma ɨta uj yɨr onget dem ngɨrpu ama ra dem man yɨr onget dem Yonggyamɨmna Keriso.” 27Ɨ Yɨnayɨna Wɨngawɨngat tin ket wɨp yomnonj menonɨm de yɨnamet wa. Ɨ re ket ton yɨnamet aba wa opendonj, odedend ket molkonggap todaka towa B'ɨga Yesund iyonda onggɨt pɨpmet wa gogɨmna b'ingawa rɨrɨrɨnd mɨle omnɨkam Ti pɨlɨnd. 28Sɨ Simeon ket onggɨt B'ɨgand yokatonj dɨde yɨm kumbɨnd yowamonj. Ɨ ton ket Godɨnd b'ogɨl yɨt kɨma yesoulitonj odede da,

29“Yonggyam! Kon re moina wɨko rɨga en, ɨ yu man kea koina gar bebɨg awɨr yomnyɨt moina tɨrɨr omni yɨt rɨrɨrɨnd,

sɨ kon ket rɨrɨr e ngɨmbland gowukoi ɨraren.

30Mop nokɨp kon kea koina yɨrkɨpjog ke yɨr yongen moina Yɨrkokar Okawa Rɨga.

31Man kemb onggɨtyam Yɨrkokar Okawa Rɨga yongonjenyɨt komkesa gowukoi rɨga wa wɨpɨnd.

32Ton re ɨnyomarenam ngaya e God ma obagɨki kesa rɨga wa,

ɨ Ton re b'ogɨl ɨnyomarena e moina rɨga, Israelɨm.”

33Sɨ ket Ti b'u ake Ti mog re kɨd kesa na awonda onggɨtyam Ti gatab opureni yɨt map. 34Ɨ Simeon b'ogɨl amnonj Ti b'u ake Ti mog, ɨ ket Ti mog Mariyand womnonj da, “Yɨr, God yoramitonj onggɨt B'ɨgand re Israel wɨngɨrɨnd jogjog rɨga negɨr wa sap otenda mana dɨde b'ogɨl wa utnyita mana. Ɨ kwa Ton re yɨpa ongwatam mal e tainy rɨnte ra dem rɨgap Tin ɨsaenenyi. 35Sɨ onggɨt paemb man ɨta okasɨt dem ukoi gar kopa odede rɨngma ra ukoi girit moina kukɨp b'ɨtpaukis, mop nokɨp ɨngkaemb jogjog rɨgaina negɨr nony menamena pɨta taukanj dem towaina gar ke.”

Anamna Bage Yɨt

36Ɨ onggɨt wɨnɨnd yɨpa kongga bageyam wɨbnonj re nyɨ da Ana. Ton re Panuwelɨmna ngɨmngai b'ɨga na, Aser gu wɨngɨrɨnd. Ɨ ton re molegjog na. Sɨ re ton leo kɨma awonj, ton seben (7) kemag kɨma na yɨpand ebnonda. 37Onggɨt kak ke ton mik na rain ngɨrpu re ket eiti powa (84) kemag awonj. Ton makwa yɨnamet yɨrarenenonj, ajɨ ton ita sɨwɨny dɨde ita bibɨr Godɨnd yewangaenenonj owou uwabɨka kɨma dɨde yɨr opmita kɨma. 38Ɨ onggɨt wɨnɨnd odedend ton ket tikonj yɨnamet wa, dɨde Godɨnd sɨteket yɨt yomnonj. Seg ket ton onggɨt B'ɨgam gatab apureninonj komkesa rɨga wa yepiya re yɨr ungauka yiyeno da Keriso ɨta Yerusalemɨmna negɨr mɨle ɨrab dem.

39Ɨ re Yosep ake Mariya komkesa mɨle endwasinonda Yonggyamɨmna gog rɨrɨrɨnd, ton ket ɨtendonda towainajog Najaret taun wa Galili eriya wɨngɨrɨnd. 40Ɨ ademb de ɨtemb B'ɨga Yesu ɨnɨka yikonj dɨde kak seo auka yikonj. Ɨ Ton b'ogɨl multekɨp ke yɨndangɨr omni na yɨbnonj dɨde Godɨmna wurar re omanda Ton kɨma yɨbnenenonj.

Kewar B'ɨga Yesu Yɨnametɨnd

41Ɨ Yesu ma b'u ake mog re ita kemagɨnd Yerusalem taun wa menon yokatenenonda Ju rɨga waina Uj Ɨgwanti Nony Iyena Diyamdiyam Wɨnɨnd. 42Sɨ ton onggɨtyam diyamdiyam omnɨka mɨle rɨrɨr nat wuwonj Yerusalem taun wa, re Yesu twelp (12) kemag rain. 43Ɨ re ket onggɨtyam diyamdiyam wɨn b'undwatonj, molkonggap tungg wa yiwatonda rɨga bobo kɨma, ajɨ kewar b'ɨga Yesu omanda Yerusalem taunɨnd ɨtendonj. Ajɨ Ti b'u ake Ti mog re maka wumɨr awonda Tina ɨtenda gatab. 44Sɨ ton towaina menon wɨngɨrɨnd ɨja na nony awonda da towa B'ɨga re ɨta yɨpand ik towa bobo wɨngɨrɨnd. Ɨ re ton yɨpa bibɨr kɨma pɨnjog menon yokatonda, ngɨrpu ton ket towa B'ɨgand oraka yiyenonda towaina kus rɨga wa wɨngɨrɨnd dɨde towa rɨgawar wa wɨngɨrɨnd. 45Ajɨ re ket Tin maka yodaronda, ton ket nyatnyata Tin oraka yiyenonda ngɨrpu ɨtendonda Yerusalem taun wa. 46Ɨ re ton oraka yiyenonda nowa bibɨr kɨma, ton ket Tin yodaronda yɨnamet aband omiti gog ouyaena rɨga ganggand. Sɨ Ton towaina opureni yɨtkak na utkundeninonj, ɨ dɨde Ton b'arkena aramiteninonj towa pɨlwa. 47Ɨ re Ton mɨra amneninonj, komkesa rɨga yepiya re Tina yɨt utkundento, ton kɨd kesa na aena wuwenonj Tina b'ogɨl multekɨp dɨde Tina ɨsmongga yɨt gatab. 48Ɨ onggɨt wɨnɨnd re Ti b'u ake Ti mog Tin yɨr yongonda, ton kea wɨnga kesa awonda. Sɨ ket Ti mog Tin yomnonj da, “Kor b'ɨga! Nangga pena Man sɨn odede ɨsnawa kesa nomnenyɨmɨt? Yɨr de, kon dɨde Mor b'u ma sobijog gar bebɨg kɨma na sɨn Men oraka miyenyɨma.” 49Ɨ ket Yesu ten amnonj da, “Nangga ma wɨn Ken oraka niyenya? Wɨn ma wumɨr i da Kon b'ogla Kor B'uɨmna metɨnd nɨtɨbnyɨn?” 50Ajɨ ton maka nony aukonda Tina opureni yɨtkak gatab rɨna re ten amnonj. 51Ɨ ket Yesu yikonj Ti b'u ake Ti mog kɨma de Najaret taun wa. Ɨ re ton Najaret taunɨnd wekenenonj, Ton kea towaina yɨt akatenenainonj. Ajɨ Ti mog Mariya re kea komkesa Tina opureni yɨtkak angapeninonj tina garɨnd. 52Ɨ Yesu kea Tina b'ogɨl multekɨp ke dɨde Tina uski ke ɨnɨka yikonj. Ɨ Godɨm pɨlke dɨde rɨga wa pɨlke singi b'iyena kea ukoi warabag auka yikenonj.