Search form

Luk ma Peba 2:12

12Ɨ ɨja emb jɨ wɨn ɨmɨnjogɨm ɨmjasya koina yɨt. Ra wɨn wuyɨt, wɨn ɨta odarya yɨpa b'ɨga kobɨrgɨm ke kukum omnɨki dɨde oramiti b'angga ongenapu wul iyoki borand.”