Search form

Luk ma Peba 2:13

13Ɨ yɨr kesa borand pumb tungg ke ukoi geja aneru bobo yɨpand aukɨto onggɨtyam yɨpa aneru kɨma dɨde Godɨnd yesoureno ɨ dɨde endento da,