Search form

Luk ma Peba 2:2

2Sɨ re onggɨtyam naskajog nyɨ b'aramka wɨn awonj, Kwireniyot Roma gabmani mopyam yebɨm Siriya eriya wɨngɨrɨnd.