Search form

Luk ma Peba 2:21

Yesu God ma Obagendi Tɨrɨr Omni Mal Wugɨm Ɨpka Mɨle Yokatonj

21Ɨ re b'ɨga eitɨm (8) bibɨr awonj ukendi kak ke, Ton kea God ma obagendi tɨrɨr omni mal wugɨm ɨpka mɨle yokatonj. Ɨ ket Tin nyɨ yoeko da Yesu, ɨtemb nyɨ ɨnta ɨt re rɨja na re aneru Mariyand wingawonj Tin nyɨ oekam, re ton maka Tin komɨnd yowamonj.