Search form

Luk ma Peba 2:22

22Ɨ Mariya ake Yosep towaina ɨseka mɨle omnɨkam bibɨr awonj rɨna re Mosemna gog yɨtɨt Ju rɨga engaeninonj b'ɨga ukendi kak ke omnɨkam. Sɨ ton Yesund yiyonda Yerusalem wa Yonggyamɨm okawam.