Search form

Luk ma Peba 2:23

23Mop nokɨp ton singi na Yonggyamɨmna gog yɨt rɨrɨrɨnd omnɨkam ɨt re ɨrɨki yɨbɨm da, “God b'ingawa yɨt yoramitonj da wɨn komkesa naskajog ukki leo b'ɨga nyɨ taekindam dem da ton re Yonggyamɨm yɨna omni im.”