Search form

Luk ma Peba 2:24

24Ɨ kwa ton singi awonda Godɨm pɨlwa sɨ gasa okawam Yonggyamɨmna opureni gog yɨt rɨrɨrɨnd ɨt re da nɨmog gimai o nɨmog sisɨlyam kimɨk.