Search form

Luk ma Peba 2:25

Simeonɨmna Esourena Ger

25Ɨ onggɨt wɨnɨnd yɨpa rɨga yɨbnonj Yerusalem taunɨnd nyɨ da Simeon. Ton re negɨr kesa dɨmdɨmjog rɨga na dɨde Godɨnd moga kɨma ewangaya rɨga na. Sɨ ton yɨr yungaukenenonj re Keriso na yet ra Israel rɨga wa yɨrkokar takainy dem. Ɨ Yɨnayɨna Wɨngawɨnga kea ton kɨma yɨbnenenonj.