Search form

Luk ma Peba 2:26

26Ɨ Yɨnayɨna Wɨngawɨngat ket nonony yɨt pɨtapɨta yomnenainonj da, “Man ma ɨta uj yɨr onget dem ngɨrpu ama ra dem man yɨr onget dem Yonggyamɨmna Keriso.”