Search form

Luk ma Peba 2:27

27Ɨ Yɨnayɨna Wɨngawɨngat tin ket wɨp yomnonj menonɨm de yɨnamet wa. Ɨ re ket ton yɨnamet aba wa opendonj, odedend ket molkonggap todaka towa B'ɨga Yesund iyonda onggɨt pɨpmet wa gogɨmna b'ingawa rɨrɨrɨnd mɨle omnɨkam Ti pɨlɨnd.