Search form

Luk ma Peba 2:35

35Sɨ onggɨt paemb man ɨta okasɨt dem ukoi gar kopa odede rɨngma ra ukoi girit moina kukɨp b'ɨtpaukis, mop nokɨp ɨngkaemb jogjog rɨgaina negɨr nony menamena pɨta taukanj dem towaina gar ke.”