Search form

Luk ma Peba 2:37

37Onggɨt kak ke ton mik na rain ngɨrpu re ket eiti powa (84) kemag awonj. Ton makwa yɨnamet yɨrarenenonj, ajɨ ton ita sɨwɨny dɨde ita bibɨr Godɨnd yewangaenenonj owou uwabɨka kɨma dɨde yɨr opmita kɨma.