Search form

Luk ma Peba 2:38

38Ɨ onggɨt wɨnɨnd odedend ton ket tikonj yɨnamet wa, dɨde Godɨnd sɨteket yɨt yomnonj. Seg ket ton onggɨt B'ɨgam gatab apureninonj komkesa rɨga wa yepiya re yɨr ungauka yiyeno da Keriso ɨta Yerusalemɨmna negɨr mɨle ɨrab dem.