Search form

Luk ma Peba 2:39

39Ɨ re Yosep ake Mariya komkesa mɨle endwasinonda Yonggyamɨmna gog rɨrɨrɨnd, ton ket ɨtendonda towainajog Najaret taun wa Galili eriya wɨngɨrɨnd.