Search form

Luk ma Peba 2:4

4Ɨ Yosep toda yiwatonj Najaret taun ke Galili eriya wɨngɨrɨnd de Dawidɨmna taun wa nyɨ yogenayo da Betleem Yuda eriya wɨngɨrɨnd, mop nokɨp ton re yɨpa Dawidɨmna b'usmureni b'ɨga na.