Search form

Luk ma Peba 2:40

40Ɨ ademb de ɨtemb B'ɨga Yesu ɨnɨka yikonj dɨde kak seo auka yikonj. Ɨ Ton b'ogɨl multekɨp ke yɨndangɨr omni na yɨbnonj dɨde Godɨmna wurar re omanda Ton kɨma yɨbnenenonj.