Search form

Luk ma Peba 2:41

Kewar B'ɨga Yesu Yɨnametɨnd

41Ɨ Yesu ma b'u ake mog re ita kemagɨnd Yerusalem taun wa menon yokatenenonda Ju rɨga waina Uj Ɨgwanti Nony Iyena Diyamdiyam Wɨnɨnd.