Search form

Luk ma Peba 2:43

43Ɨ re ket onggɨtyam diyamdiyam wɨn b'undwatonj, molkonggap tungg wa yiwatonda rɨga bobo kɨma, ajɨ kewar b'ɨga Yesu omanda Yerusalem taunɨnd ɨtendonj. Ajɨ Ti b'u ake Ti mog re maka wumɨr awonda Tina ɨtenda gatab.