Search form

Luk ma Peba 2:44

44Sɨ ton towaina menon wɨngɨrɨnd ɨja na nony awonda da towa B'ɨga re ɨta yɨpand ik towa bobo wɨngɨrɨnd. Ɨ re ton yɨpa bibɨr kɨma pɨnjog menon yokatonda, ngɨrpu ton ket towa B'ɨgand oraka yiyenonda towaina kus rɨga wa wɨngɨrɨnd dɨde towa rɨgawar wa wɨngɨrɨnd.