Search form

Luk ma Peba 2:48

48Ɨ onggɨt wɨnɨnd re Ti b'u ake Ti mog Tin yɨr yongonda, ton kea wɨnga kesa awonda. Sɨ ket Ti mog Tin yomnonj da, “Kor b'ɨga! Nangga pena Man sɨn odede ɨsnawa kesa nomnenyɨmɨt? Yɨr de, kon dɨde Mor b'u ma sobijog gar bebɨg kɨma na sɨn Men oraka miyenyɨma.”