Search form

Luk ma Peba 2:5

5Ɨ Yosep yikonj Betleem taun wa re Mariya kɨma na yana kɨma re ton tɨrɨr yomnonj molkongga awowɨm. Ajɨ Mariya re kom kɨma na momta B'ɨga ukendam.