Search form

Luk ma Peba 2:52

52Ɨ Yesu kea Tina b'ogɨl multekɨp ke dɨde Tina uski ke ɨnɨka yikonj. Ɨ Godɨm pɨlke dɨde rɨga wa pɨlke singi b'iyena kea ukoi warabag auka yikenonj.