Search form

Luk ma Peba 2:7

7Sɨ ton ket ti naskajog leo B'ɨga pɨta yomnonj, ɨ B'ɨga kukum yomnɨkonj kobɨrgɨm ke, ngɨrpu yoramitonj b'angga ongenapu wul iyoki bora wa. Mop nokɨp komkesa obai met re yɨndangɨr na wekenonj, sɨ towa maike ket pɨpmet awonj wɨmenam.