Search form

Luk ma Peba 2:8

Mamoi Yɨr Ɨpka Rɨga dɨde Aneru

8Ɨ onggɨtyam taun bau ke yap nata nɨnda mamoi yɨr ɨpka rɨga wungawungapu pɨpmetɨnd wekenonj. Ɨ yɨpa sɨwɨnyɨnd ton towaina mamoi yɨrgong omnɨka eyento.