Search form

Luk ma Peba 2:9

9Ɨ onggɨt sɨwɨnyɨnd Yonggyamɨmna aneru pɨtapɨta awonj towa wɨpɨnd, ɨ ket Yonggyamɨmna b'ogɨl ɨnyomarenat ten anyowainonj. Sɨ ton ma sobijog moga na aukɨto.