Search form

Luk ma Peba 20

Yesu ma Danda gatab Otonkena Yɨt

(Mat 21:23-27; Mak 11:27-33)

1Ɨ yɨpa bibɨrɨnd re Yesu rɨga auyaeninonj yɨnametɨnd dɨde God ma b'ogɨl yɨrkokar bage yɨt pɨtapɨta yomnenonj, ton ket yɨna mopyam sɨ rɨgap dɨde Ju rɨga waina gog ouyaena rɨgap, yɨpand Ju rɨga waina elda rɨga kɨma Ti pɨlwa tuwonj. 2Sɨ ton ket Yesund yerkito da, “Man sɨn wumɨr nomnine! Man nangga juwai kaim onggɨtyam gasa amnɨkinyɨt, o yetemb jɨ rɨga mor onggɨtyam juwai mokawonj?” 3Ɨ Yesu ket ten mɨra amninonj da, “Sɨ Kodaka yɨpa yɨt gatab e wen tarkisinyɨn. Wɨn b'ogla mɨra notɨnya! 4Rɨngma, Yoanɨmna baptiso Godɨm pɨlkae ikonj, o mɨnda rɨka rɨga wa pɨlkae?” 5Ajɨ ton towa wɨngɨrɨnd yɨt b'ɨglenena wuwenonj odede yɨt kɨma da, “Ra men mɨra omnyu da ‘Godɨm pɨlkae,’ sɨ Ton opima netɨrkisiny dor da, ‘Sɨ wɨn nangga pena maka Yoanɨmna baptiso gatab gar ke utkunda ke yokatonda?’ 6Ajɨ ra men jaba nitinjindam da ‘Rɨga wa pɨlkae,’ sɨ komkesa rɨgap ke men gɨmokɨp ke nedrɨkine. Mop nokɨp ton komkesa Yoanɨnd ɨmɨnjog kae yokatenyi da ton re God ma yɨpa bageyam na.” 7Sɨ ton ket mɨra yomno da, “Sɨn ma wumɨr im be rɨngkae.” 8Ɨ Yesu daka ket ten mɨra amninonj da, “Sɨ Kodaka ma opima wen wumɨr tamninyɨn nangga danda kaim Kon onggɨtyam gasa amnɨkinyɨn.”

Negɨr Wala Rɨga gatab Tendam Yɨt

(Mat 21:33-46; Mak 12:1-12)

9Sɨ Yesu ket onggɨt tendam yɨt ke rɨga amninonj da, “Yɨpa rɨgat greip nangg ɨtot eyeninonj tina gowɨnd. Seg ton ket nɨnda wala rɨga kɨma yɨtnono aento dɨde tɨrɨr yomno da, ‘Ra kɨp wɨn okas dem, yonggyam kɨp opima sopapu mɨra takateniny dem.’ Yɨt seg ke ton ket sopapu towa akainonj, dɨde ket menon yokatonj b'enga kantri wa. 10Ɨ re kɨp wɨn yokatonj, yonggyam yɨpa tina wɨko rɨga yɨtmɨkitonj wala rɨga wa pɨlwa, nokɨm da ɨdenat wala rɨgap ti sopapu mɨra greip kɨp okauranj. Ajɨ onggɨt wala rɨgap tin ipowa yiyeno, dɨde yɨtmɨkito mɨra omni kesa. 11Ɨ ton kwa b'usaya yɨpa tina wɨko rɨga yɨtmɨkitonj. Ajɨ onggɨt wala rɨgap tidaka kwa ipowa yiyeno, dɨde ɨngar kɨma nenegɨr kana yomneno, ngɨrpu ket tin yɨtmɨkito mɨra omni kesa. 12Ɨ ton b'usaya kwa yɨpa tina wɨko rɨga nowam yɨtmɨkitonj. Ajɨ daka ton tin kus yowarɨndeno, dɨde ket yɨskanto sopapu bau wa. 13Seg onggɨt greip sopapu yonggyam ti nony mana yindonj da, 'Nangga e ket kon omnɨken? Sɨ kon ket ɨtmɨkisɨn koina b'ɨga e yena re kon singi yiyenyɨn. Ton yama ɨta koina b'ɨgand ɨsnai dem.’ 14Ajɨ re onggɨt sopapu wɨko rɨgap towa yonggyamɨmna b'ɨga yɨr yongo, ton towa wɨngɨrɨnd apurento da, ‘Ɨtemb b'ɨga re tina sopapu owabɨnta rɨga e. Sɨ men b'ogla tin yangandu, nokɨm da ɨdenat men onggɨt sopapum owabɨnta rɨga taindam.’ 15Seg ton ket tin yɨskanto greip sopapu bau wa dɨde uj tama na yongando. Sɨ onggɨt paemb, nangga e ket onggɨt greip sopapu yonggyamɨt towa pɨlɨnd omnɨk dem? 16Sɨ ton ɨta ik dem onggɨt wala rɨga wa pɨlwa dɨde ket ten uj tama na tanganjiny dem. Ɨ ton ket onggɨtyam greip sopapu takainy dem b'enga rɨga wa pɨlwa.” Ɨ rɨgap onggɨtyam tendam yɨt utkundi kak ke endento da, “Goro odede rawɨk!” 17Ajɨ Yesu towa pɨlwa yɨr sapsap owɨnkonj, dɨde amninonj da, “Sɨ nangga ma jɨ onggɨtyam ɨrɨki yɨtkak yindeny ɨt re da,

‘Yɨpa Motɨr met oranga rɨgap b'ɨsayo met orangam,

ajɨ God ket yɨmta ke met wugɨnd yoramitonj onggɨt met emorkam.

Sɨ Ton ket ɨmɨnjog ɨsnawa kɨma Motɨr na awonj onggɨt met oranga wɨngɨrɨnd'?

18Komkesa rɨga yepiya ra sap totendanj onggɨt Motɨr kumbɨnd, ton opima kak tiposkanj. Ɨ ya kumb nat ra ɨtemb Motɨr sap totenj, onggɨt Motɨrɨt ɨta tin ɨimɨk dem.” 19Seg re ket onggɨt wɨnjog natemb Ju rɨga waina gog ouyaena rɨga dɨde yɨna mopyam sɨ rɨgap nya oraka eyento Yesund yɨmɨnd okatam, mop nokɨp ton wumɨr na da, “Sɨna onggɨtyam tendam yɨt ke nomneniny.” Ajɨ ton rɨga bobo na moga uwadto.

Kaisam pɨlwa Teks Oramka gatab Otonkena Yɨt

(Mat 22:15-22; Mak 12:13-17)

20Ɨ re onggɨtyam Ju rɨga waina gog ouyaena rɨga dɨde yɨna mopyam sɨ rɨgap Yesund yɨr ɨtena yiyeno, ton ket nɨnda wɨgawɨga bageyam emdɨto, ɨ yɨt ataito da, “Wɨn walenggyam b'ogla b'anygɨnena nya ke gɨm ke negɨr kesa dɨmdɨmjog rɨga wɨp taindam dor Ti wɨpɨnd.” Ɨ dɨde ton ket ten etmɨkurto Yesum pɨlwa, nokɨm da ɨdenat ton Yesumna negɨr opuliti yɨtkak okasi dɨde Tin yiyi de Roma gabmani mopyamɨm pɨlwa, ɨ ɨdenat onggɨt mopyamɨt ket tina gabmani gog ke dɨde tina danda ke Tin ɨsagɨk. 21Seg ton ket tuwonj Yesum pɨlwa, ɨ Tin yerkito da, “Ouyaena Rɨga-wɨi! Sɨn wumɨr im da man dɨmdɨm im apureninyɨt dɨde auyaeninyɨt. Ɨ man ma gowukoi nya kaim rɨga yɨrɨk eyeninyɨt, ajɨ man Godɨmna nya kaim ɨmɨnjog yɨtkak rɨrɨrɨnd rɨga auyaeninyɨt. 22Sɨ rɨngma, Roma kantri mopyam king Kaisam teks ogonam, ton sowanɨm rɨrɨrkɨpjog mɨle e, o mɨnda negɨrjog e?” 23Ɨ Yesu kea towaina b'anygɨnena nony menamena angwatawonj, sɨ ket ten amninonj da, 24“Yɨpa Roma kantri wulkɨp Denari koin iya, dɨde kor nouyawa! Yaina wɨp e dɨde nyɨ e ɨrɨki i jɨ onggɨt wulkɨpɨnd?” Ton yɨsmonggawo da, “Roma kantri mopyam king Kaisamna i.” 25Sɨ Yesu ket ten amninonj da, “Sɨ onggɨt paemb, wɨn Kaisam ogonindam nangga im re Kaisa ma ogenaya gasa, ajɨ Godɨm ogonindam nangga im re God ma ogenaya gasa.” 26Sɨ ton ma rɨrɨr na aukɨto negɨr yɨt okatam Yesumna opurena wɨngɨrɨnd rɨna re Ton rɨga wa wɨpɨnd apureninonj. Ajɨ re ton utkundeno Tina mɨra yɨt opurenand, ton kea kɨd kesa aento, dɨde ket mumakesa na wekenonj.

Uj ke Utnyita gatab Otonkena Yɨt

(Mat 22:23-33; Mak 12:18-27)

27Ɨ Sadukai rɨga wɨngɨrɨnd nɨnda rɨga tuwonj Yesum pɨlwa yepiya re apurenento da, “Rɨga ma opima uj ke tutnɨkanj dem.” Ɨ ton ket Yesund yerkito da, 28“Ouyaena Rɨga! Mose God ma yɨna peband erɨkinonj meranɨm omnɨkam da, ‘Ra yɨpa rɨga uj tainy dɨde ti konggand tɨrar b'ɨga oraki kesa, ti nanyɨt o ti yɨngganɨt tokas ɨtomb mik ɨ ti nanyɨmna o ti yɨngganɨmna nyɨ kɨma im b'ɨga tarakiny.’ 29Sɨ ket seben (7) nanyɨngganwar wekenonj, ɨ nanyam rɨgat yɨpa kongga wokatonj dɨde b'ɨga oraki kesa uj awonj. 30Sɨ ti wus ke yɨngganɨt ti nanyɨmna mik wokatonj. 31Ɨ dɨde daka onggɨt wus ke yɨngganɨt tin wokatonj, ɨ ɨja na onggɨtyam seben (7) nanyɨngganwarɨp tin okatena tiyo, dɨde b'ɨga oraki kesa uj aukɨto. 32Seg ket kikitum ɨtomb kongga todaka uj awonj. 33Sɨ onggɨt paemb ra utnyita wɨn ik dem, ɨtomb kongga opimemb seben (7) nanyɨngganwar wɨngɨrɨnd yama ɨmɨnjog kongga tainy dem? Mop nokɨp komkesa seben (7) nanyɨngganwarɨp kea ɨtomb kongga towa konggam b'ɨsatena tiyo.” 34Ɨ Yesu ket ten mɨra amninonj da, “Rɨga onggɨt gowukoyɨnd opima kongga imda mɨle dɨde leo imda mɨle amnɨkenenanj. 35Ajɨ rɨga yena ra b'ɨsagɨka wɨnɨnd God danda tagoniny dem b'ɨgaram sisɨl gowukoi wa rɨnte ra ik dem, dɨde kwa danda tagoniny uj ke utnyitam, ton ma opima kongga okata mɨle dɨde leo okata mɨle tamnɨkanj dem. 36Mop nokɨp ton ma rɨrɨr im kwa b'usaya uj taukanj dem. Mop nokɨp ton aneru kɨma yɨpa wɨp im taukanj dem. Ɨ ton kwa God ma b'ɨga im taukanj dem, mop nokɨp Godsim ten uj ke tutnɨkiny dem Tina b'ɨga awowɨm. 37Ajɨ Mose daka tina peband pɨtapɨta yomnonj uj rɨga utnyita gatab yɨt rɨna re ton Sinai dorɨnd onggɨt so omni b'uwaepɨnd yokatonj. Sɨ ton ɨja emb jɨ Yonggyamɨnd yogenai da Abraamɨmna God e, ɨ Isakɨmna God e, ɨ dɨde Yakobɨmna God e. Sɨ Abraam, ɨ Isak ɨ dɨde Yakob re yilo im wekeny de pumb tunggɨnd utnyita wɨn yɨr ungawand. 38Sɨ God re ma uj rɨgaina God e ajɨ yilo rɨgaina God e. Mop nokɨp komkesa rɨga Ti pɨlɨnd wekeny re yilo im.” 39Ɨ nɨnda Ju rɨga waina gog ouyaena rɨgap yɨsmonggawo da, “Ouyaena Rɨga! Man otomanti na mindenyɨt.” 40Sɨ makwa yɨpa rɨgat rɨrɨr na Tin erkitam, nokɨp Tina mɨra yɨtɨt kea towaina gar mogam amninonj.

Dawidɨmna B'ɨga gatab B'arkita

(Mat 22:41-46; Mak 12:35-37)

41Ɨ Yesu ket towa pɨlɨnd b'arkita yoramitonj da, “Rɨdede ma paim rɨgap opurena eyenanj da Keriso re Dawidɨmna B'ɨga e? 42Mop nokɨp Dawid tilenggyam yindeny Ger peband da,

‘Yonggyam God yindeny kor Yonggyamɨm pɨlwa da,

“Omite Koina yɨmjog yɨm tab ke juwai kɨma pɨpmetɨnd,

43ngɨrpu ra ket Kon Moina komkesa geja rɨga gou wa tamninyɨn dem

dɨde taramisinyɨn dem Moina pɨs wɨrand moina danda ondratenam towa kumbɨnd.” ’

44Sɨ Dawid tina tugɨm ke Kerisond yogenayonj da, ‘Kor Yonggyam,’ sɨ rɨdede nya kae Keriso Dawidɨmna B'ɨga tainy? Sɨ Ton re Dawidɨmna B'ɨga e ajɨ kwa ti Yonggyam e.”

Ju Rɨga waina Gog Ouyaena Rɨga gatab Nonony Yɨt

(Mat 23:1-36; Mak 12:38-40)

45Ɨ re komkesa rɨgap Yesumna yɨt utkundento, Ton Tina b'auyaena rɨga amninonj da, 46“Wɨn yɨr kɨma tekenyɨt meraina gog ouyaena rɨga gatab. Ton singi im aenanj b'ogɨl pɨnpɨn kobɨrgɨm kɨma menamenam, ɨ ton kwa singi aenanj rɨga wa pɨlke simesime okatam maketpu nata, ɨ ton kwa ukoijog wɨp ke pɨpmet akatenenanj meraina yɨr opmitenapu met nata, ɨ dɨde kwa ton ukoijog ɨsnawa kɨma rɨgaina omitenapu kasand omitenenanj ukoi diyamdiyampu pɨpmet nata. 47Ɨ ton mik kongga waina gasa endwatenanj, dɨde kwa rɨga ouyawam dɨde yɨr ongongɨm pɨnpɨn kana yɨr opmitenenanj. Sɨ odede rɨgap opima ukoijog negɨr mɨra takatenanj dem b'ɨsagɨka wɨnɨnd, ajɨ nɨnda rɨga re ma odede ukoi negɨr mɨra im takatenanj dem ton re dɨde.”