Search form

Luk ma Peba 20:1

Yesu ma Danda gatab Otonkena Yɨt

(Mat 21:23-27; Mak 11:27-33)

1Ɨ yɨpa bibɨrɨnd re Yesu rɨga auyaeninonj yɨnametɨnd dɨde God ma b'ogɨl yɨrkokar bage yɨt pɨtapɨta yomnenonj, ton ket yɨna mopyam sɨ rɨgap dɨde Ju rɨga waina gog ouyaena rɨgap, yɨpand Ju rɨga waina elda rɨga kɨma Ti pɨlwa tuwonj.