Search form

Luk ma Peba 20:10

10Ɨ re kɨp wɨn yokatonj, yonggyam yɨpa tina wɨko rɨga yɨtmɨkitonj wala rɨga wa pɨlwa, nokɨm da ɨdenat wala rɨgap ti sopapu mɨra greip kɨp okauranj. Ajɨ onggɨt wala rɨgap tin ipowa yiyeno, dɨde yɨtmɨkito mɨra omni kesa.