Search form

Luk ma Peba 20:12

12Ɨ ton b'usaya kwa yɨpa tina wɨko rɨga nowam yɨtmɨkitonj. Ajɨ daka ton tin kus yowarɨndeno, dɨde ket yɨskanto sopapu bau wa.