Search form

Luk ma Peba 20:14

14Ajɨ re onggɨt sopapu wɨko rɨgap towa yonggyamɨmna b'ɨga yɨr yongo, ton towa wɨngɨrɨnd apurento da, ‘Ɨtemb b'ɨga re tina sopapu owabɨnta rɨga e. Sɨ men b'ogla tin yangandu, nokɨm da ɨdenat men onggɨt sopapum owabɨnta rɨga taindam.’