Search form

Luk ma Peba 20:16

16Sɨ ton ɨta ik dem onggɨt wala rɨga wa pɨlwa dɨde ket ten uj tama na tanganjiny dem. Ɨ ton ket onggɨtyam greip sopapu takainy dem b'enga rɨga wa pɨlwa.” Ɨ rɨgap onggɨtyam tendam yɨt utkundi kak ke endento da, “Goro odede rawɨk!”