Search form

Luk ma Peba 20:17

17Ajɨ Yesu towa pɨlwa yɨr sapsap owɨnkonj, dɨde amninonj da, “Sɨ nangga ma jɨ onggɨtyam ɨrɨki yɨtkak yindeny ɨt re da,

‘Yɨpa Motɨr met oranga rɨgap b'ɨsayo met orangam,

ajɨ God ket yɨmta ke met wugɨnd yoramitonj onggɨt met emorkam.

Sɨ Ton ket ɨmɨnjog ɨsnawa kɨma Motɨr na awonj onggɨt met oranga wɨngɨrɨnd'?