Search form

Luk ma Peba 20:2

2Sɨ ton ket Yesund yerkito da, “Man sɨn wumɨr nomnine! Man nangga juwai kaim onggɨtyam gasa amnɨkinyɨt, o yetemb jɨ rɨga mor onggɨtyam juwai mokawonj?”