Search form

Luk ma Peba 20:20

Kaisam pɨlwa Teks Oramka gatab Otonkena Yɨt

(Mat 22:15-22; Mak 12:13-17)

20Ɨ re onggɨtyam Ju rɨga waina gog ouyaena rɨga dɨde yɨna mopyam sɨ rɨgap Yesund yɨr ɨtena yiyeno, ton ket nɨnda wɨgawɨga bageyam emdɨto, ɨ yɨt ataito da, “Wɨn walenggyam b'ogla b'anygɨnena nya ke gɨm ke negɨr kesa dɨmdɨmjog rɨga wɨp taindam dor Ti wɨpɨnd.” Ɨ dɨde ton ket ten etmɨkurto Yesum pɨlwa, nokɨm da ɨdenat ton Yesumna negɨr opuliti yɨtkak okasi dɨde Tin yiyi de Roma gabmani mopyamɨm pɨlwa, ɨ ɨdenat onggɨt mopyamɨt ket tina gabmani gog ke dɨde tina danda ke Tin ɨsagɨk.