Search form

Luk ma Peba 20:21

21Seg ton ket tuwonj Yesum pɨlwa, ɨ Tin yerkito da, “Ouyaena Rɨga-wɨi! Sɨn wumɨr im da man dɨmdɨm im apureninyɨt dɨde auyaeninyɨt. Ɨ man ma gowukoi nya kaim rɨga yɨrɨk eyeninyɨt, ajɨ man Godɨmna nya kaim ɨmɨnjog yɨtkak rɨrɨrɨnd rɨga auyaeninyɨt.