Search form

Luk ma Peba 20:24

24“Yɨpa Roma kantri wulkɨp Denari koin iya, dɨde kor nouyawa! Yaina wɨp e dɨde nyɨ e ɨrɨki i jɨ onggɨt wulkɨpɨnd?” Ton yɨsmonggawo da, “Roma kantri mopyam king Kaisamna i.”